سرور اختصاصی ایران

IRDS-1
 • G8 2* E5 (12Core-24Threads ) Cpu
 • 32 GB Ram
 • 1TB SAS OR 250GB SSD HDD
 • 1G Port
 • نامحدود Traffic
19,500,000ریال
ماهانه
2,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
IRDS-2
 • G8 2* E5 (16Core-32 Threads) CPU
 • 32GB Ram
 • 1TB SAS OR 250GB SSD HDD
 • 1G Port
 • نامحدود Traffic
26,500,000ریال
ماهانه
2,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
IRDS-3
 • G8 2*E5 (16Core-32Threads) Cpu
 • 64GB Ram
 • 2*500GB SSD HDD
 • 1G Port
 • نامحدود Traffic
31,000,000ریال
ماهانه
2,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
IRDS-4
 • G8 2*E5 (20Core-40Threads) CPU
 • 64GB Ram
 • 2*500GB SSD HDD
 • 1G Port
 • نامحدود Traffic
36,000,000ریال
ماهانه
2,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
IRDS-5
 • G8 2*E5 (20Core-40Threads) Cpu
 • 64GB Ram
 • 2*4TB Sata OR 1TB SSD hard
 • 5000Gb Traffic
49,500,000ریال
ماهانه
2,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید