هاست اقتصادی

هاست اقتصادی 2 گیگ

 • فضا هاست 2 گيگابايت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • اف تی پی 1
 • ایمیل 1
 • دیتابیس 2
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 1

 • هاست اقتصادی 4 گیگ

 • فضا هاست 4 گيگابايت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • اف تی پی 1
 • ایمیل 1
 • دیتابیس 2
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 1

 • هاست اقتصادی 6 گیگ

 • فضا هاست 6 گيگابايت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • اف تی پی 1
 • ایمیل 1
 • دیتابیس 2
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 1

 • هاست اقتصادی 8 گیگ

 • فضا هاست 8 گيگابايت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • اف تی پی 1
 • ایمیل 1
 • دیتابیس 2
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 1

 • هاست اقتصادی 10 گیگ

 • فضا هاست 10 گيگابايت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • اف تی پی 1
 • ایمیل 1
 • دیتابیس 2
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 1