پلن های با فضای بالای 10 گیگابایت

پلن 10 گیگابایت

 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد

 • پلن 20 گیگابایت

 • فضای هاست 20 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد

 • پلن 30 گیگابایت

 • فضای هاست 30 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد

 • پلن 40 گیگابایت

 • فضای هاست 40 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد

 • پلن 50 گیگابایت

 • فضای هاست 50 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد

 • پلن 68 گیگابایت

 • فضای هاست 68 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه 0 عدد