هاست با امکانات نامحدود

7 روز گارانتی عودت هزینه

پلن 1

 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 2

 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 3

 • فضای هاست 3 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 4

 • فضای هاست 4 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 5

 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 6

 • فضای هاست 6 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود

 • پلن 7

 • فضای هاست 7 گیگابایت
 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه
 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود
 • FTP نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود