هاست دانلود آلمان

هاست دانلود پلن 10 گیگابایت

 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 100 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 0 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 20 گیگابایت

 • فضای هاست 20 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 200 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 30 گیگابایت

 • فضای هاست 30 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 300 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 40 گیگابایت

 • فضای هاست 40 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 400 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 50 گیگابایت

 • فضای هاست 50 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 500 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 60 گیگابایت

 • فضای هاست 60 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 600 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 70 گیگابایت

 • فضای هاست 70 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 700 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 80 گیگابایت

 • فضای هاست 80 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 800 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 90 گیگابایت

 • فضای هاست 90 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 900 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد

 • هاست دانلود پلن 100 گیگابایت

 • فضای هاست 100 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه 1000 گیگابایت
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 0 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 0 عدد