پلن های هاست لینوکس حجمی

7 روز گارانتی عودت هزینه

Plan 1 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 100 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 2 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 250 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 3 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 500 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 4 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 750 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 5 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 1000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 6 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 2000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 7 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 3000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 8 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 4000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan 9 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 5000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan10 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 6000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan11 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 7000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan12 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 8000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan13 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 9000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan14 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 10 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan15 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 11 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan16 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 12 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1

 • Plan17 - هاست لینوکس حجمی

 • فضاي هاست 13 گیگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 1 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1