پلن های هاست پر سرعت

7 روز گارانتی عودت هزینه

Plan T1 - هاست پربازدید و ربات تلگرام


 • فضاي هاست 500 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 2 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • دامنه اضافه 2 عدد

 • ایمیل 2

 • پشتیبانی تا 500 کاربر ربات


Plan T2 - هاست پربازدید و ربات تلگرام


 • فضاي هاست 1000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 4 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • دامنه اضافه 4 عدد

 • ایمیل 4 عدد

 • پشتیبانی تا 1000 کاربر ربات


Plan T3 - هاست پربازدید و ربات تلگرام


 • فضاي هاست 2000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 10 عدد

 • پشتیبانی تا 1000 کاربر ربات


Plan T4 - هاست پربازدید و ربات تلگرام


 • فضاي هاست 4000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 10 عدد

 • پشتیبانی تا 2000 کاربر ربات


Plan T5 - هاست پربازدید و ربات تلگرام


 • فضاي هاست 8000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 10 عدد

 • پشتیبانی تا 3500 کاربر ربات