سرور مجازی لینوکس یا ویندوز

جهت مشاوره خرید با پشتیبانی تماس بفرمایید ( سرور مجازی شامل عودت هزینه نمیباشد ) (راه اندازی وی پی ان مجاز نمیباشد )

VPS-1 سرور مجازی
 • 1vCore INTEL Cpu
 • 2Gb Ram
 • 20 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
4,550,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-6 سرور مجازی
 • 2vCore AMD Cpu
 • 2Gb Ram
 • 40GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 30TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.5 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
4,950,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-2 سرور مجازی
 • 2vCore INTEL Cpu
 • 4Gb Ram
 • 40 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
5,550,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-7 سرور مجازی
 • 3vCore AMD Cpu
 • 4Gb Ram
 • 80GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 30TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.5 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
6,550,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-3 سرور مجازی
 • 2vCore INTEL Cpu
 • 8Gb Ram
 • 80 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
7,790,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-8 سرور مجازی
 • 4vCore AMD Cpu
 • 8Gb Ram
 • 160GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 30TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.5 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
10,520,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-4 سرور مجازی
 • 4vCore INTEL Cpu
 • 16Gb Ram
 • 160GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
18,180,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-9 سرور مجازی
 • 8vCore AMD Cpu
 • 16Gb Ram
 • 240GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 30TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.5 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
27,640,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-5 سرور مجازی
 • 8vCore INTEL Cpu
 • 32Gb Ram
 • 240GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
33,030,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
VPS-10 سرور مجازی
 • 16vCore AMD Cpu
 • 32Gb Ram
 • 360GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 30TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.5 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
48,430,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید