در تمام پلن ها از بروزترین سخت افزارها استفاده شده است

هاست اختصاصی NVME - DH1

 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 4,050,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH2

 • فضای هاست 20 گیگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 4,530,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH3

 • فضای هاست 20 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 4,850,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH4

 • فضای هاست 60 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 5,810,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH5

 • فضای هاست 60 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 6,770,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH6

 • فضای هاست 140 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 8,690,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH7

 • فضای هاست 140 گیگابایت
 • رم 16 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 9,130,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH8

 • فضای هاست 220 گیگابایت
 • رم 16 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 12,490,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH9

 • فضای هاست 220 گیگابایت
 • رم 32 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 15,850,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  هاست اختصاصی NVME - DH10

 • فضای هاست 330 گیگابایت
 • رم 32 گیگابایت
 • سی پی یو 16 هسته
 • افزودن دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • راه اندازی نامحدود سایت تا سقف حجم هاست
 • امکان ساخت هاست جدا برای هر سایت
 • امکان فروش هاست

 • 25,450,000ریال
  ماهانه
  4,500,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید