پلن های هاست لینوکس حجمی

7 روز گارانتی عودت هزینه

Plan 1 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 100 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 1 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 0 عدد

 • ایمیل 1


Plan 2 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 250 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 2 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 1 عدد

 • ایمیل 2


Plan 3 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 400 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 3 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 2 عدد

 • ایمیل 3


Plan 4 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 800 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 5 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 3 عدد

 • ایمیل 10


Plan 5 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 1200 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 5 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 4 عدد

 • ایمیل 20


Plan 6 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 1500 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 6 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 4 عدد

 • دامنه اضافه 4 عدد

 • ایمیل 20


Plan 7 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 2 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 7 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 6 عدد

 • دامنه اضافه 6 عدد

 • ایمیل 20


Plan 8 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 3 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 8 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 8 عدد

 • دامنه اضافه 8 عدد

 • ایمیل 20


Plan 9 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 4 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 10 عدد

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 30


Plan10 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 7 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 10 عدد

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 30


Plan11 - هاست لینوکس حجمی


 • فضاي هاست 9 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 10 عدد

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 30


هاست لینوکس حجمی - Plan 12


 • فضاي هاست 12 گیگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس 10 عدد

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين 10 عدد

 • دامنه اضافه 10 عدد

 • ایمیل 30