هاست اقتصادی

هاست اقتصادی 2 گیگ


 • فضا هاست 2 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • اف تی پی 1

 • ایمیل 1

 • دیتابیس 2

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1


هاست اقتصادی 4 گیگ


 • فضا هاست 4 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • اف تی پی 1

 • ایمیل 1

 • دیتابیس 2

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1


هاست اقتصادی 6 گیگ


 • فضا هاست 6 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • اف تی پی 1

 • ایمیل 1

 • دیتابیس 2

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1


هاست اقتصادی 8 گیگ


 • فضا هاست 8 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • اف تی پی 1

 • ایمیل 1

 • دیتابیس 2

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1


هاست اقتصادی 10 گیگ


 • فضا هاست 10 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • اف تی پی 1

 • ایمیل 1

 • دیتابیس 2

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1