فضای پلن ها 68 گیگابایت میباشد

7 روز گارانتی عودت هزینه

Plan 1


 • فضای هاست 68 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس 2 روز در هفته

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 0 عدد


Plan 2


 • فضای هاست 68 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل 2 عدد

 • دیتابیس 2 عدد

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 1 عدد


Plan 3


 • فضای هاست 68 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل 3 عدد

 • دیتابیس 3 عدد

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 3 عدد


Plan 4


 • فضای هاست 68 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل 5 عدد

 • دیتابیس 5 عدد

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 5 عدد


Plan 5


 • فضای هاست 68 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل 7 عدد

 • دیتابیس 7 عدد

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه 7 عدد