هاست اقتصادی سی پنل

7 روز گارانتی عودت هزینه

هاست اقتصادی پلن 1


 • فضا هاست 10 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 2


 • فضا هاست 15 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 3


 • فضا هاست 20 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 4


 • فضا هاست 25 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 5


 • فضا هاست 30 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 6


 • فضا هاست 40 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد


هاست اقتصادی پلن 7


 • فضا هاست 50 گيگابايت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • اف تی پی 1 عدد

 • ایمیل 1 عدد

 • دیتابیس 1 عدد

 • افزودن دامنه 1 عدد