سرور مجازی لینوکس

جهت مشاوره خرید با پشتیبانی تماس بفرمایید ( سرور مجازی شامل عودت هزینه نمیباشد )

VPS-1 سرور مجازی
 • 1vCore Cpu
 • 2Gb Ram
 • 20 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
VPS-2 سرور مجازی
 • 2vCore Cpu
 • 4Gb Ram
 • 40 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
VPS-3 سرور مجازی
 • 2vCore Cpu
 • 8Gb Ram
 • 80 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
VPS-4 سرور مجازی
 • 4vCore Cpu
 • 16Gb Ram
 • 160GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect
VPS-5 سرور مجازی
 • 8vCore Cpu
 • 32Gb Ram
 • 240GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 20TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
 • Linux Centos 6.9 or 7 OS
 • Yes DDOS Protect